Polityka prywatności
Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.turestaurant.pl

I. DEFINICJE

Administrator – UBIQ EVENT SP. Z O.O. ul. Grunwaldzka 34A, 60-786 Poznań, REGON: 521053496, NIP: 7792535185, KRS: 947333.

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.turestaurant.pl (dalej: „Strona”)

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

II. DANE OSOBOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Strony: www.turestaurant.pl.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w następujących celach:

– w celu świadczenia usług drogą elektroniczną związanych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Użytkownika zapytań ofertowych, rezerwacji online składanych przez formularz rezerwacyjny, zamówień lub reklamacji, w celu ich rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy);

– marketingowych (newsletter, wysyłka wiadomości SMS) i promocyjnych towarów i usług oferowanych przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów);

– w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

– wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalenia odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Dane osobowe Użytkowników mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS lub telefonicznie. Przesyłanie Użytkownikom informacji handlowych drogą elektroniczną odbywa się wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkowników zgody na taką formę komunikacji.

Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych, na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, podmioty którym Administrator udostępnia dane osobowe, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:

a. zakończenia wykonywania umowy,

b. wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub

c. zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę, wszystkie udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych przez Administratora nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

III. PLIKI COOKIES

Administrator stosuje tzw. pliki cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na urządzeniu końcowym Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowym Użytkownika.

Zapisane na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, jak również w celach reklamowych i statystycznych.

Użytkownik może za pomocą opcji przeglądarki internetowej w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies, bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika a Administrator będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp.

IV. KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub jakichkolwiek kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej marketing@turestaurant.pl lub korespondencyjnie (UBIQ EVENT SP. Z O.O. ul. Grunwaldzka 34A, 60-786 Poznań) z dopiskiem „dane osobowe”.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2. W przypadku aktualizacji Polityki Prywatności Użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

3. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 28 kwietnia 2022 r.

turestaurant poznań logo